ÁSZF

ÁSZF

Tájékoztatás

Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) irányadóak a vevő és eladó között létrejött adásvételi szerződésből eredő jogokra és kötelezettségekre. Az adásvételi szerződés tárgya a www.webrek.sk weboldalon található szolgáltatáscsomag.

Szolgáltató:

Ondrej Zsigray – Danube Creativity
Vojka nad Dunajom, 201, 930 31
IČO: 43970028
DIČ: 107 877 6413

Telefonszám: 0908 193 321, e-mail: info@webrek.sk
A szolgáltató a Dunaszerdahelyi járási hivatalban bejegyzett vállalkozó, cégjegyzékszám: 210-23814


A szerződés tárgya

 1. A szerződés tárgya a weboldal, amely a megrendelő kizárólagos tulajdonát képezi.
 2. A Megrendelő vállalja, hogy a weboldalat átveszi, és annak elvégzéséért a megállapodás szerinti árat megfizeti.
 3. A szolgáltató vállalja, hogy a weboldalt a Megrendelő utasításai szerint elkészíti, és annak átnyújtása követően a Megrendelő utasításai és követelményei szerint kezeli, aktualizálja vagy egyéb módon változtatja, – az aktuális arak szerint.

   

Munka specifikáció

A munka műszaki és tartalmi specifikációját a jelen szerződés részét képező melléklet határozza meg.


Teljesítés határideje

 1. A szolgáltató vállalja, hogy a weboldalt a megegyezett határidőn belül elkészíti.
 2. A megállapodás szerinti teljesítési határidő meghosszabbodik azokkal a napokkal, amelyeken a munkavégzés folytatása nem lehetséges természeti katasztrófák, vagy egyéb a szolgáltató által nem okozott, előre nem látható események miatt. Ez a rendszer vonatkozik arra is, ha a megrendelő akadályai miatt a szolgáltató nem tudja a munkafolyamatot teljesíteni. Úgy mint, a weboldal szerkesztéséhez szükséges információk, képek, dokumentumok nem érkeznek meg határidőn belül.

   

A szolgáltatás ára

 1. A weboldal szerkesztésének ára, a kiválasztott csomagtól, és a kiegészítő szolgáltatásoktól függ.

  2. A weboldal szerkesztés árának 25%-ka előlegként kerül kifizetésre, 75%-ka a weboldal átadása után kerül kifizetésre.

 2. A weboldal szerkesztése alatt felmerülő további tartalmak (mint további aloldalak, dinamikus kiegészítők, nyelvek, egyéb elemek), kiegészítő mellékletként szerepelnek, melyek költségét a szerződésben feltüntetett weboldal ára nem tartalmazza.

   

Fizetési feltételek

 1. A weboldal átadása után, a szolgáltató 15 napon belül kiállítja a számlát.
 2. A számla a kiállításától számított 14 napig érvényes. A számla késedelmes fizetése esetén a szolgáltató minden késedelem napjára az esedékes összeg 0,03%-ának megfelelő kamatot követelhet a megrendelőtől.

 

A szolgáltató jogai és kötelezettségei

 1. A szolgáltató a 4. ponttal összhangban jogosult a weboldal szerkesztés árának megfizetésére.
 2. A szolgáltató köteles a munkát a megrendelés céljának, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és kötelező érvényű szabványoknak megfelelő minőségben elkészíteni.
 3. A szolgáltató köteles továbbá a Megrendelő által biztosított szöveget, képeket és egyéb információ forrásokat a Megrendelő által biztosított minőségben és mennyiségben beilleszteni.
 4. A szolgáltató köteles a fizetéstől számított 48 órán belül a webtárhelyen a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a weboldalt.

   

A megrendelő jogai és kötelezettségei

 1. A megrendelőnek joga van ellenőrizni a weboldal tartalmát és funkcionális részét.
 2. A megrendelő köteles a háttéranyagokat (vizuális, hang- vagy audiovizuális anyagokat, szövegeket, feliratokat, képeket) megfelelő minőségben, és a lehető legrövidebb időn belül szállítani.
 3. A Megrendelő köteles a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb anyagokat, információkat, a munkavégzést befolyásoló harmadik féllel kötött szerződéseket (pl. webtárhelyről szóló információk stb.) átadni.
 4. A megrendelő köteles a számlákat a megállapodás szerinti határidőn belül kiegyenlíteni.
 5. A megrendelő köteles a szolgáltató együttműködési felhívásaira lehető legrövidebb időn belül válaszolni.

   

Kártérítési felelősség

 1. A létrehozott weboldal tulajdonosa a megrendelő, aki viseli a weboldalban bekövetkezett károsodás kockázatát. A létrejött weboldal tulajdonjoga, valamint a megrongálódás veszélye, a weboldal átadásával száll át a megrendelőre.
 2. A szolgáltató nem vállal felelősséget az oldalak tartalmáért, illetve az azokon megjelenő információk valóságtartalmáért és időszerűségéért, ez a felelősség a megrendelőt terheli.
 3. A szolgáltató nem vállal felelősséget a tárolt adatok elvesztéséből vagy megsérüléséből eredő, és okozott károkért.
 4. A megrendelő jogosult az átadott weboldalt tesztelni, amely az átadást követő 7 napos időszakot jelenti. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a próbaidő alatt talált hibákat, saját költségén ingyenesen feltárja és mielőbb kijavítja. Kivételt képeznek a Megrendelő által az oldal elkészítése céljából átadott kép, hang- vagy audiovizuális felvételek által feltárt hibák, vagy szerzői jogok által feltárt hibák.

   

Szerzői jog

 1. A megrendelő felelős az általa szállított anyagok (szövegek, képek, számítógépes programok, animációk, prezentációk és egyéb források) törvényes tisztaságáért, és a szerzői jogok, – szellemi tulajdonból származó jogok betartásáért.
 2. A megrendelő a weboldal teljes árának megfizetésével kizárólagos jogot szerez a weboldal használatára.

   

A szerződés felbontása

 1. A szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni, ha a megrendelő előzetes írásbeli felszólítás ellenére megszegi a jelen szerződésben foglaltakat.
 2. A megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a szolgáltató az előzetes írásbeli értesítés ellenére megszegi jelen szerződésben foglaltakat. Ha a szolgáltató nem készítette el a weboldalt a határidőn belül, a 3. cikkely 2. pontja szerinti feltételekkel.

   

Záró rendelkezések

 1. A szerződés módosításához mindkét fél által aláírt írásbeli módosítás szükséges.
 2. A szerződésére a Kereskedelmi Törvénykönyv, és a Szlovák Köztársaság területén érvényes egyéb jogszabályok az irányadók.
 3. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerülő valamennyi vitát, elsősorban megállapodással próbálják rendezni.
 4. Ha a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelenné válik, az nem érinti a szerződés összes többi rendelkezését. A szerződő felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést haladéktalanul helyettesíteni.
 5. Ez a megállapodás mindkét fél aláírásával lép hatályba.
 6. Jelen szerződés két példányban készült, melyből a szerződő felek egy-egy példányt kapnak.
 7. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződést elolvasták, és a szerződés megfelel valódi akaratuknak.

   

Az általános szerződési feltételek érvényesek  2021.11.7 –től.

Professzionális weboldalak építése – Facebook & Instagram reklámfilmek – Grafikai anyagok szerkesztése

A felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal sütiket (cookie) használ.

A weboldal sütiket (cookie) használ.