VOP

VOP

VOP

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpno-predajnej zmluvy je balík služieb nachadazajuci sa na internetovej stránke www.webrek.sk.

Zhotoviteľ:

Ondrej Zsigray – Danube Creativity
Vojka nad Dunajom, 201, 930 31
IČO: 43970028
DIČ: 107 877 6413

Telefónne číslo: 0908 193 321, e-mail: info@webrek.sk

1.Predmet zmluvy

 1. Predmetom zmluvy je webová stránka , ktorá je vo výlučnom vlastníctve objednávateľa.
 2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
 3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť dielo podľa pokynov objednávateľa a po jeho riadnom odovzdaní ju podľa pokynov a požiadaviek objednávateľa spravovať a aktualizovať, prípadne inak upravovať.


2.Špecifikácia diela

 1. Technická a obsahová špecifikácia diela je vymedzená v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

   

3.Termín plnenia

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že webovú stránku zhotoví v dohodnutom termíne.
 2. Dojednaný termín plnenia sa predlžuje o dni, v ktorých nebude možné pokračovať vo vykonávaní prác na diele z dôvodov zapríčinených živelnými pohromami, alebo inými nepredvídateľnými udalosťami nezapríčinenými zhotoviteľom, na ktoré nemá zhotoviteľ vplyv. Tomuto režimu podlieha tiež nemožnosť riadneho postupu prác zhotoviteľa pre prekážky ležiace na strane objednávateľa.

   

4.Cena za dielo

 1. Cena zhotovenie webovej stránky závisí od zvoleného balíka a doplnkových služieb.
 2. Z celkovej ceny zhotovenia webovej strànky 25% sa účtuje za zálohu, a  75%  sa uhrádza po odovzdaní webovej stránky.
 3. Dodatočné obsahy (ako podstránky, dynamické doplnky, jazyky a iné prvky) vznikajúce počas zhotovenia webovej stránky, sú zahrnuté v prílohe, ktorého náklady nie sú zahrnuté v cene webovej stránky uvedenej v zmluve.


5.Platobné podmienky

 1. Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom do 15 kalendárnych dní po odovzdaní diela. V prípade aktualizácie a správy webovej stránky je zhotoviteľ povinný vystaviť objednávateľovi faktúru najneskôr v lehote 15 kalendárnych dní po konci kalendárneho mesiaca, v ktorom boli príslušné práce vykonané.
 2. Splatnosť faktúry je do 14 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. V prípade omeškania s úhradou faktúry si zhotoviteľ môže uplatniť u objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.


6.Práva a povinnosti zhotoviteľa

 1. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny za dielo podľa článku 4.
 2. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť dielo v kvalite zodpovedajúcej účelu objednávky, príslušným právnym predpisom a záväzným normám.
 3. Zhotoviteľ je ďalej povinný vložiť text, obrázky a iné zdroje informácií dodaných objednávateľom v kvalite a množstve, ktoré mu dodal objednávateľ,
 4. Zhotoviteľ je povinný po obdržaní ceny za dielo podľa článku 4 ods 1. sprístupniť internetovú prezentáciu objednávateľovi na jeho webhostingu v čo najkratšom technicky možnom čase, ale však najneskôr do 48 hodín od zaplatenia tejto sumy.


7.Práva a povinnosti objednávateľa

 1. Objednávateľ má právo na kontrolu obsahovej a funkčnej časti webovej stránky.
 2. Objednávateľ je povinný dodať podkladové materiály (obrazový, zvukový, alebo zvukovoobrazový materiál, texty, popisky, obrázky, programy, alebo prezentácie) v zodpovedajúcej kvalite a v čo najkratšom možnom čase,
 3. Objednávateľ je povinný dodať ďalšie materiály a informácie súvisiace s vyhotovením diela, zmluvy s tretími osobami vplývajúce na práce na diele, (napr. informácie o webhostingu, a pod.),
 4. Objednávateľ je povinný platiť faktúry v dohodnutom termíne,
 5. Objednávateľ je povinný reagovať na výzvy k spolupráci zhotoviteľa, a to v najkratšom technicky možnom čase.


8.Zodpovednosť za škodu

 1. Vlastníkom zhotovovaných webových stránok je zhotoviteľ, ktorý znáša nebezpečenstvo škody na nich. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovaným webovým stránkam prechádza na objednávateľa odovzdaním webových stránok, ktoré je potvrdené podpísaním preberacieho protokolu, čím objednávateľ potvrdzuje, že dielo je zhotovené na základe jeho požiadaviek v zmysle článku 2 tejto zmluvy.
 2. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za obsah stránok, ani za pravdivosť a aktuálnosť informácií na nich zobrazených, túto zodpovednosť nesie objednávateľ.
 3. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté a spôsobené stratou alebo poškodením uložených dát.
 4. Po prevzatí stránky objednávateľom na základe preberacieho protokolu patrí objednávateľovi právo na dôkladné otestovanie prezentácie najmä jej funkčnosti, kvality a úrovne zobrazenia aktuálnosti zobrazených informácií a ich usporiadania a to počas skúšobnej lehoty, ktorá je stanovená na 7 dní. Zhotoviteľ sa zaväzuje nedostatky a chyby nájdené počas skúšobnej lehoty bezplatne na vlastné náklady a v čo možno najskoršom čase opraviť. Výnimku tvoria iba chyby spôsobené programami, prezentáciami, alebo zvukovými, alebo zvukovoobrazovými záznamami dodanými objednávateľom na účel zhotovenia stránky a chyby a nedostatky ktorých odstránenie by predstavoval porušenie autorských práv, alebo iných práv duševného vlastníctva.
 5. Požiadavky na zmenu obsahu stránky, jej aktualizáciu, alebo úpravu, alebo na programové vybavenie, alebo zmeny v prezentáciách, fotografiách, zvukových, alebo zvukovoobrazových záznamoch na ktoré sa nevzťahuje záručná doba po uplynutí skúšobnej lehoty podľa ods. 4. budú posudzované ako nová objednávka na zmenu, alebo úpravu stránky a vzťahuje sa na ňu cena za dielo podľa článku 4 ods. 2. a 3. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa na novú objednávku na zmenu alebo úpravu stránky vzťahujú primerane.

   

9.Autorské práva

 1. Zodpovednosť za právnu čistotu a dodržiavanie autorských práv a práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva materiálov (textov, obrázkov, počítačových programov, animácií, prezentácií, a iných zdrojov) dodaných objednávateľom nesie objednávateľ.
 2. Objednávateľ zaplatením celej ceny za dielo nadobudne výlučné právo používať dielo ako internetovú stránku.


10.Odstúpenie od zmluvy

 1. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak:
  a) objednávateľ dodá zhotoviteľovi obrazový, zvukový, alebo zvukovoobrazový materiál, texty, popisky, obrázky, programy, alebo prezentácie, ktoré majú byť použité na zhotovenie stránky, jej úpravu, zmenu, alebo dokončenie, ktoré svojím obsahom, grafickým spracovaním, alebo účelom na ktorý majú byť použité porušujú právne predpisy SR alebo platné medzinárodné predpisy ktorými je viazaná SR, alebo ktorých obsah, vyhotovenie, alebo úroveň zobrazenia je v rozpore s dobrými mravmi,
  b) objednávateľ aj napriek predchádzajúcej písomnej výzve porušuje ustanovenia tejto zmluvy,
  c) ak vopred upozornil objednávateľa na možnú nezhodu softvéru, alebo iných komponentov dodaných mu objednávateľom so softvérom, alebo komponentmi potrebnými na vyhotovenie, úpravu, alebo zmenu stránky ak by taká nezhoda mohla spôsobiť narušenie podstatných úžitkových vlastností stránky jej funkčnosť, kvalitu a úroveň zobrazenia, alebo funkčnosť iných aplikácií použitých pri tvorbe stránky a objednávateľ na použití takého softvéru, alebo komponentov naďalej trvá.
 2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
  a) zhotoviteľ riadne neodovzdal dielo v lehote podľa ust. § článku
  b) zhotoviteľ napriek predchádzajúcej písomnej výzve porušuje ustanovenia tejto zmluvy.


11.Záverečné ustanovenia

 1. Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
 2. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými právnym predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 3. Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým dohodou.
 4. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.
 5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami.
 6. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
 7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

   

Obchodné podmienky sú platné od 7.11.2021

Úprava webových stránok je pre nás nielen prácou, ale aj príležitosťou k umeleckej tvorbe. 
Hľadáme klientov, ktorí oceňujú mimoriadnu kvalitu a kreativitu.

Používame cookies, aby sme vám poskytli najlepšie online služby.

Táto stránka používa súbory cookies.