VPP

VPP

VPP

Všeobecné podmienky používania

Všeobecné ustanovenia

Za WWW stránky www.webrek.sk (ďalej len „www stránky“) sú považované všetky informácie, obrázky a/alebo texty uverejnené na internetovej adrese www.webrek.sk.

Spoločnosť Ondrej Zsigray – Danube Creativity, Vojka nad Dunajom, 201, 930 31, IČO: 43970028, DIČ: 107 877 6413, je prevádzkovateľ internetových stránok www.webrek.sk. (ďalej len „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ určuje VPP www stránok a je oprávnená ich kedykoľvek jednostranne meniť. Zmena VPP www stránok je účinná uverejnením zmenených VPP www stránok.

Všeobecné podmienky používania www stránok (ďalej len „VPP www stránok“) sú účinné odo dňa ich zverejnenia.

Každý návštevník www stránok sa zaväzujete konať v súlade s týmito VPP www stránok, vrátane ich prípadných zmien a doplnkov. Používanie osobitých služieb sa okrem týchto VPP www stránok riadi aj Všeobecnými obchodnými podmienkami webrek.sk (ďalej len „VOP“)

Prevádzkovateľ, je kedykoľvek oprávnený meniť a/alebo dopĺňať obsah informácií uverejnených na internetových stránkach ako i kedykoľvek prerušiť a/alebo prestať uverejňovať informácie bez toho, aby o tejto skutočnosti musel vopred informovať.

Autorské práva

Všetky autorské práva viažuce sa k www stránkam www.webrek.sk, ich dizajnu, uverejneným textom a/alebo sú podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právo (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov je Prevádzkovateľ.

Tretie osoby nie sú oprávnené bez výslovného súhlasu používať, interpretovať a/alebo akýmkoľvek iným spôsobom zverejňovať informácie z www stránok Prevádzkovateľa.

V prípade použitia akejkoľvek informácie a/alebo jej časti v akomkoľvek prezentovateľnom formáte (text, obrázok, tabuľka, a pod.) z www stránok, ja každá tretia osoba povinná uviesť www stránku www.webrek.sk ako zdroj informácií.

Technické ustanovenia

Žiadna tretia osoba nie je v nijakom prípade oprávnená zasahovať do www stránok, meniť ich a/alebo odstraňovať a meniť akékoľvek ich súčasti. V prípade porušenia tohto ustanovenia Prevádzkovateľ nárok na náhradu spôsobenej škody. Tretie osoby nie sú oprávnené zahlcovať internetovú stránku viacerými súčasnými požiadavkami o prístup, ktoré by mohli spôsobiť jej znefunkčnenie (flooding). V prípade porušenia tohto ustanovenia má Prevádzkovateľ, nárok na náhradu spôsobenej škody.

Zodpovednosť

WWW stránky slúžia výhradne na informačné a reklamné účely a informácie o produktoch a službách Prevádzkovateľa. Všetky informácie, tu uvedené sú iba informatívne a nezáväzné a nie sú, žiadnou ponukou ani návrhom na uzavretie zmluvy.

Všetky produkty a služby uvedené na www stránke sú poskytované Prevádzkovateľom a/alebo nim sprostredkované v rozsahu a podľa ich príslušných oprávnení na vykonávanie podnikateľskej činnosti a príslušných licencií na ich poskytovanie.

Pripojenie na www stránku je realizované výlučne na vlastné nebezpečenstvo užívateľa. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť zverejnených informácií. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú akýmkoľvek použitím www stránok.

Bližšie informácie o podmienkach ponuky služieb a produktov sa, prosím, informujte v sídle spoločnosti Prevádzkovateľa, na telefónnom čísle +421 908 193 321 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese info@webrek.sk.

Tieto VPP www stránok boli zverejnené dňa 7.11.2021.

Úprava webových stránok je pre nás nielen prácou, ale aj príležitosťou k umeleckej tvorbe. 
Hľadáme klientov, ktorí oceňujú mimoriadnu kvalitu a kreativitu.

Používame cookies, aby sme vám poskytli najlepšie online služby.

Táto stránka používa súbory cookies.